Visie

Visie

Ervaringsdeskundigheid

Mijn grootste streven is te komen tot een stad waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan participeren. Dit kan volgens mij alleen maar door ervaringsdeskundigen te laten inspireren. Personen die weten hoe het is om je in een stad te bewegen die niet altijd vertrouw is met anders zijn, op welke manier dan ook. Hen aan het woord laten, is de eerste stap naar verandering.

Door mijn jarenlange ervaring in de adviesraad toegankelijkheid van de stad heb ik gezien hoe waardevol een gesprek kan zijn. Architecten die in de adviesraad toegankelijkheid langskomen zijn vaak eerst sceptisch, wat kunnen we hen nog bij brengen. Pas wanneer we hen inzicht geven in het hoe en waarom van onze dagdagelijkse hindernissen kunnen ze creatief aan de slag en komen ze vaak tot verrassende oplossingen. En dat is waarom we dit doen.

Zorgen voor mekaar

Het OCMW van Leuven wordt vanaf oktober 2016 een nieuwe uitdaging voor mij. Een manier om het vertrouwde thema van toegankelijkheid te overstijgen en een blik te richten op andere kansengroepen. Als Leuvens OCMW-raadslid voor sp.a ben ik in de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen en het Leuvense zorgbeleid mee vorm te geven. Eén van die kansengroepen zijn bijvoorbeeld senioren, die vaak ook hindernissen ondervinden in onze openbare ruimte en ondersteuning nodig hebben bij het uittekenen van hun zorgnoden samen met hun familie en mantelzorgers.

Anderzijds komen er in het OCMW thema’s aan bod waarin we als maatschappij een verantwoordelijkheid moeten nemen zoals vereenzaming, kinderarmoede, de opvang van vluchtelingen. Ik kijk er erg naar uit om de komende maanden expertise op te doen in deze en andere maatschappelijke thema’s.

Bovendien staat het OCMW zelf voor een nieuwe uitdaging, namelijk de oprichting van het Leuvense zorgbedrijf. Als OCMW-raadslid zal ik deze verandering van dichtbij kunnen meemaken en zal ik mee kunnen denken om de noodzakelijke ondersteuning te kunnen blijven verzekeren voor toekomstige generaties.

Tewerkstelling

Eén van mijn andere interesses is tewerkstelling (van kansengroepen). Tijdens mijn onderzoek aan het Departement Architectuur van de KU Leuven richtte ik me op de vraag of we bij het oprichten van een adviesbureau over toegankelijkheid beroep zouden kunnen doen op meerdere personen met een arbeidshandicap als werknemers. Daarvoor deed ik een twintigtal interviews met werknemers met een arbeidshandicap en met expertorganisaties die dagdagelijks rond dit thema werken. We vergaarden heel wat praktische info, die niet alleen nuttig was voor ons eigen onderzoek maar ook voor andere potentiële werkgevers. Dit vertaalde zich in het boek ‘Werken met een arbeidshandicap. Gids voor werkgevers’ van Meulenijzer, Heylighen en Janssens. Met dit boek geven we op een laagdrempelige manier een introductie aan werkgevers die iemand met een arbeidshandicap in dienst willen nemen. Goed voorbereid zijn is de sleutel tot een vlotte samenwerking tussen werkgever en werknemer.

Ook in het middenveld werd het boek positief onthaald, onder andere bij Grip vzw. In mijn functie als adviseur toegankelijkheid heb ik contacten binnen de personeelsdiensten van stad Leuven en KU Leuven. Enerzijds merk ik dat de inzichten van het boek ook toepasbaar zijn op andere kansengroepen, bijvoorbeeld werknemers met een migratieachtergond of oudere werknemers. Anderzijds hoop ik dat we in de toekomst kunnen komen tot een gezamenlijk plan, waarbij twee van de grootste werkgevers van Leuven tekenen voor een zo inclusief en divers mogelijk personeelsbestand en deze visie ook uitdragen naar hun partners toe.

Wonen 

Het vinden van een woning -betaalbaar en op maat- is een uitdaging voor elke Leuvenaar. Het is een uitdaging die de afgelopen jaren door het stadsbestuur voorop werd geplaatst en waar hard aan gewerkt is. Voor Leuvenaars met een beperking komt daar nog de zoektocht bij voor een toegankelijke woning op maat. In Leuven zijn er 3 opties: Zelfstandig Wonen met 24u-assistentie, een aangepaste woning van een sociale huisvestingsmaatschappij en een woning op de privémarkt (al dan niet aanpasbaar). Naar aanleiding van de Vlaamse hervorming van het zorgfinancieringssysteem naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) en het herdenken van het Vlaamse woonbeleid onder de huidige regering, lijkt het systeem onder druk te komen staan. Maar er zijn ook kansen om een stap verder te zetten. En die moeten we grijpen! Meer aangepaste sociale woningen, meer aangepaste woningen voor gezinnen, het sensibiliseren van eigenaars op de privé-markt én een stap naar rolstoelbezoekbaarheid als norm, daar moeten we naar streven. Als bestuurslid van Zelfstandig Wonen Leuven en als waarnemend lid in de adviesraad toegankelijkheid probeer ik deze uitdagingen mee aan te kaarten.